Harde bezuiniging gemeente Amsterdam treft OBA

Gepubliceerd op: 23 oktober 2020 08:39

De gemeente Amsterdam heeft in de conceptbegroting 2021 een nieuwe bezuiniging aangekondigd voor de OBA. Het gaat om een structureel bedrag van € 1,5 miljoen per jaar vanaf 2023. Dit is meer dan de helft van de totale bezuinigingen op de gemeentelijke cultuurbegroting. De uitvoering door de OBA van de wettelijke taken en de gemeentelijke opdracht komen hierdoor in het geding.

Onterechte forse tegenvaller

'We worden met een forse tegenvaller geconfronteerd', aldus Martin Berendse, directeur van de OBA. Hij begrijpt dat bezuinigingen vanuit de gemeente nodig zijn om de ontstane coronatekorten op te vangen en te werken aan een herstelplan. De vraag is echter of de OBA door deze structurele maatregel niet onevenredig zwaar wordt getroffen, rekening houdend met reeds eerder doorgevoerde bezuinigingen. 'Ik zie veel liever een tijdelijke oplossing om de huidige situatie te overbruggen, dan nu voorzieningen af te breken om ze vervolgens later weer op te bouwen'. Berendse is dan ook van mening dat de kosten voor herstel op de langere termijn veel hoger zullen uitpakken, dan de opbrengst van de bezuiniging.

OBA essentieel voor de stad

De bezuinigingen staan haaks op de betekenis die de OBA heeft voor de stad. Het is namelijk bij uitstek de openbare plek in alle buurten waar iedere Amsterdammer terecht kan om te leren, zichzelf te ontwikkelen en inspiratie op te doen. De OBA is hèt platform voor kennisuitwisseling waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn en deel uitmaakt van de samenleving.

'Deze functie is straks hard nodig om er als samenleving weer bovenop te komen', aldus Berendse. 'De gezondheidscrisis laat nu al de sociale, economische en maatschappelijke consequenties zien. De unieke mogelijkheden van de OBA met het uitgebreide vestigingennetwerk en de diverse samenwerkingspartners zijn essentiële bouwstenen voor de toekomstige stad.'

Grote uitdaging, gemengde gevoelens

De OBA staat nu voor de uitdaging om te anticiperen op de voorgenomen bezuiniging. Het gemeentebestuur draagt de OBA op om het vestigingennetwerk te herijken, maar met deze financiële aanslag komt dat vooral neer op inkrimpen. Tegelijkertijd wil de gemeente investeren in Huizen van de Wijk en buurtkamers. De OBA is hier samen met alle samenwerkingspartners groot voorstander van en dringt er bij de gemeente op aan om het vraagstuk van buurtvoorzieningen integraal en veel breder te benaderen.

Naast de bezuiniging kondigt het gemeentebestuur ook nieuwe investering in OBA NEXT vanaf 2025 aan. Dit zorgt voor gemengde gevoelens en kan leiden tot een vertekend beeld. Berendse: 'Deze optelling van krimp en groei, brengt de OBA in een verwarrende positie. De gemeente moet met een samenhangende visie komen, waarin ons buurtvestigingennetwerk en ons innovatieprogramma elkaar niet dwarszitten maar versterken. Dat is waar we in geloven'.

Oproep heroverweging voorgenomen besluit

Welke gevolgen de aangekondigde bezuinigingen concreet hebben voor de OBA, is nog niet duidelijk. De komende periode gaat de OBA in gesprek met diverse partijen. Hierbij roept de OBA het college van B&W en de gemeenteraad op om vanuit een breed sociaal-maatschappelijk perspectief naar de betekenis en de rol van de OBA voor de stad en alle Amsterdammers te kijken. Daarbij vraagt de OBA het gemeentebestuur om de voorgenomen bezuiniging te heroverwegen.

Noot voor redactie

Voor meer informatie: Farida Span-Aazani, hoofd Communicatie. Contactgegevens: communicatie@oba.nl