Privacystatement

De OBA doet er alles aan om uw privégegevens ook echt privé te houden. In dit privacystatement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en die van anderen die gebruikmaken van onze diensten en/of zelf gegevens aan ons verstrekken.

Wie is de OBA?

De OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, verrijkt de stad door het faciliteren van vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur. Dit doet zij in samenwerking met diverse lokale en nationale partners uit onderwijs-, cultuur- en welzijnssectoren. Als centraal punt in Amsterdam maakt de OBA een breed scala aan collecties toegankelijk voor alle burgers, bevordert ze levenslang leren en inspireert ze tot culturele en intellectuele ontwikkeling.

De OBA is gevestigd in Amsterdam op het adres Oosterdokskade 143, postcode: 1011 DL. Het KvK- nummer van de OBA is 41197851.

Welke persoonsgegevens verwerkt de OBA?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Inschrijving en lidmaatschap:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IBAN (rekeningnummer)

Gebruik van wifi:

 • Wifi in de OBA wordt geleverd door PublicRoam, de privacy verklaring is hier te vinden.

Gebruik computer:

 • OBA-lidnummer
 • Duur van de sessie
 • Na beëndiging van de sessie worden alle gegevens van de sessie onherroepelijk verwijderd.

Kaartverkoop:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • lid van de OBA (ja/nee)
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • geboortedatum

De persoonsgegevens van de Bezoeker, die door de OBA worden geregistreerd in verband met de verkoop van een toegangsbewijs, worden opgenomen in de administratie van de OBA. Deze gegevens kunnen eventueel worden gedeeld met relevante partners van het evenement. Het doel van deze administratie is het beheer van persoonsgegevens voor administratieve handelingen, bezoekersanalyses en mailings. De Bezoeker heeft te allen tijde het recht op inzage en kan zich afmelden voor ontvangst van de mailings. De OBA verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en haar privacybeleid, dat te vinden is op de website van de OBA.

Als OBA hanteren en volgen wij de bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties : VSCD Bezoekersvoorwaarden 2021.

Websitegebruik

Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, worden er geen andere cookies geplaatst dan functionele cookies om de website te laten functioneren en uw keuze voor cookiegebruik vast te leggen. Deze cookies verzamelen geen persoons- of persoonsgerelateerde gegevens. Indien u wel akkoord gaat plaatst de website deze cookies:

• Adobe Cloud
• Eventuele cookies van derde partijen zoals Youtube.

Overige persoonsgegevens

 • overige persoonsgegevens die u nu of in de toekomst actief met ons deelt, bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • uw leeshistorie (kan op verzoek op “niet zichtbaar” worden gezet)
 • binnen "Mijn bibliotheek” kunt u per boek aangeven of u wilt dat een boek zichtbaar is of niet.

*Toelichting gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Lidmaatschap: Van leden die jonger zijn dan 16 jaar verzamelt de OBA gegevens die nodig zijn voor hun lidmaatschap. Hiervoor vragen wij expliciete toestemming van een ouder of voogd bij inschrijving. Websitegebruik: Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Vindt u dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@oba.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • om uw lidmaatschap van de OBA uit te kunnen voeren; denk bijvoorbeeld aan de registratie van werken die u leent en terugbrengt en de betaling van contributie;
 • om aanvullende diensten aan u te kunnen bieden, zoals de diensten via www.onlinebibliotheek.nl (E-books) en het lenen bij andere bibliotheken;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op vragen die u stelt;
 • om u te informeren over praktische zaken rondom een activiteit (geldt zowel voor gratis of betaalde activiteiten;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van de OBA;
 • om u digitale nieuwsbrieven per e-mail te kunnen toezenden (hiervoor kunt u zich afmelden via een link onder aan elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@oba.nl met als onderwerp ‘Afmelden’);
 • om onze website, onze nieuwsbrieven en onze dienstverlening te verbeteren; door uw surfgedrag op, van en naar oba.nl anoniem te volgen en te analyseren, kunnen wij onze producten en diensten steeds beter afstemmen op uw behoefte;
 • om marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om onze wettelijke verplichtingen na te kunnen leven, zoals belastingaangifte doen;
 • om ons internetnetwerk te beschermen tegen illegale praktijken en veiligheidsrisico’s.

  Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Grondslagen voor verwerking

We verwerken uw gegevens op basis van verschillende gronden, zoals uw toestemming (bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrieven), het nakomen van onze overeenkomst met u, wettelijke verplichtingen, de uitvoering van onze publieke taken of vanwege onze gerechtvaardigde belangen of die van derden. Indien u weigert de benodigde gegevens te verstrekken, kan dit resulteren in beperkte toegang tot onze diensten, faciliteiten en evenementen. Wanneer we uw gegevens gebruiken voor onze publieke taken of gerechtvaardigde belangen, waaronder de beveiliging van kwetsbare publicaties, nemen we passende maatregelen om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Voor meer details over het gebruik en verzamelen van uw gegevens, verwijzen we u naar de eerder beschreven doeleinden.

Cameratoezicht

De OBA maakt gebruik van permanent cameratoezicht voor de bescherming van onze bezoekers en haar medewerkers als ook het voorkomen van diefstal. Gedurende de openingstijden is er actief toezicht. We bewaren de beelden 4 weken. Wanneer er zich een incident of diefstal heeft voorgedaan zullen de betreffende beelden worden bewaard tot dit is afgehandeld. 

Geven we uw gegevens door aan anderen?

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

In de volgende situaties kan het voorkomen dat we wel gegevens van u doorgeven (onder de opsomming worden de situaties toegelicht):

 • bij interbibliothecair leenverkeer
 • bij aanmelding bij www.onlinebibliotheek.nl
 • bij door ons ingeschakelde leveranciers
 • op grond van wettelijke verplichtingen

Interbibliothecair leenverkeer

U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Daarbij moeten wij wel enkele persoonsgegevens doorgeven aan de betreffende bibliotheek (zoals uw naam en pasnummer). Wij wijzen u erop dat in dat geval de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek – desgewenst kunt u daar het geldende beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Website www.onlinebibliotheek.nl

Als lid van de OBA kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen of online cursussen volgen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Als lid van de OBA kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen of online cursussen volgen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend, en andersom. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de OBA aan de Koninklijke Bibliotheek en andersom. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy. Wij registreren uw registratie voor de diensten op www.onlinebibliotheek.nl dan wel op www.bibliotheek.nl in onze ledenadministratie. We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books en het volgen van deze cursussen inbegrepen is bij uw OBA-lidmaatschap, waarvoor u aan ons een lidmaatschapsvergoeding betaalt. Doordat wij deze gegevens van u registreren, kunnen wij u beter van dienst zijn bij vragen over uw lidmaatschap. Ook kunnen we u dan beter informeren over nieuwe tarieven voor abonnementen waarbij deze diensten inbegrepen zijn, of over specifieke evenementen die te maken hebben met de diensten van onlinebibliotheek.nl of bibliotheek.nl (e-books of online cursussen). Ook weten we zo dat we u bepaalde promotiecampagnes niet hoeven te sturen, omdat u al gebruik maakt van de diensten van de online Bibliotheek en/of bibliotheek.nl

Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage

Door ons ingeschakelde leveranciers

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties maken we steeds met die derde afspraken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Die leggen we vast in een zogenoemde ‘verwerkersovereenkomst’. De afspraken die we hierin maken, komen erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.  

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals de GGD Amsterdam, het CBS, politie/justitie of de belastingdienst). In dat geval doen wij dat ook. 

Samenwerking tussen de OBA en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

De OBA levert persoonsgegevens van leden aan het CBS. Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken. Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS uw persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden. Het betreft hier de volgende persoonsgegevens:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Laatste inschrijfdatum
 • ISIL-code van de basisbibliotheek waarvan men lid is
 • 6-positie postcode
 • Huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing)
 • De werkelijke peildatum van het moment van opslaan van de gegevens uit onze administratie

Hoe gaat het CBS met uw persoonsgegevens om?
Het CBS gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om zodat ze goed beschermd zijn.Meer informatie hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring CBS.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van uw gegevens aan het CBS. Dit kunt u doen door contact op te nemen met privacy@oba.nl. Zie voor meer informatie het kopje ‘Vragen en recht op inzage, correctie en verwijderen’.

Beveiliging van uw gegevens

De OBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@oba.nl, of per post: OBA, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam

Geen geautomatiseerde besluitvorming

De OBA maakt geen gebruik van enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies blokkeren of verwijderen
Microsoft Internet Explorer: Meer informatie Microsoft
Mozilla Firefox: Meer informatie Mozilla
Google Chrome: Meer informatie Google Chrome
Safari: Meer informatie Safari

Vragen en recht op inzage, correctie en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de OBA.

Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen met behulp van de modelbrieven op de volgende pagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u in bepaalde gevallen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto de strook met nummers onder aan het paspoort, het Burgerservicenummer (BSN), het paspoortnummer en eventueel ook uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor gebruik maken van KopieID, een app van de Nederlandse overheid.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 

Wijzigingen

Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, kan ook dit privacystatement veranderingen ondergaan. Grote wijzigingen maken we bekend op onze website en in de vestigingen van de OBA. Bij kleine wijzigingen doet de OBA dit niet. Controleer daarom regelmatig ons privacystatement.

De OBA kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval nemen wij contact met u op en stellen we u op de hoogte van de wijzigingen in ons privacyreglement, voordat we uw gegevens voor deze nieuwe doeleinden gebruiken. Zo bieden we u tijdig de kans uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacystatement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

OBA
Oosterdokskade 143
1011 DL Amsterdam
020-523 0 900
privacy@oba.nl  
KvK 41197851
BTW NL 003058086B01 

Versie datum: 26-07-2023