Alle 27 vestigingen van de OBA zijn tijdelijk gesloten. De sluiting is een maatregel van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volg de berichten op deze website, onze social media en in onze nieuwsbrieven voor nieuwe informatie. Op oba.nl/online vind je ons online aanbod.

Bestuur en Toezicht

Maak kennis met de leden van de Raad van Toezicht van de OBA.

De Raad van Toezicht van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) bestaat uit vijf leden. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Het betreft een onbezoldigde functie. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd.

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de OBA. In de stichtingsstatuten van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam is opgenomen welke besluiten van de directie door de Raad van Toezicht moeten worden goedgekeurd.  

Statutair bestuur

Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur. Hij heeft de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten. Het directiereglement, dat is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, geeft een nadere uitwerking van de richtlijnen voor de directievoering van de Stichting. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert vier maal per jaar met de directeur/bestuurder.

Leden van de Raad van Toezicht van de OBA

Job Cohen (voorzitter)

Job Cohen (1947) is oud-burgemeester van Amsterdam. Hij werkte twaalf jaar bij de Universiteit Maastricht, waar hij de rechtenfaculteit opzette, hoogleraar en rector magnificus werd. Tweemaal was hij vervolgens staatssecretaris. Eerst van Onderwijs in het kabinet-Lubbers III en later van Justitie in het kabinet-Kok II. Eind 2000 werd hij burgemeester van Amsterdam. In 2010 werd hij politiek leider van de PvdA. Twee jaar later nam hij afscheid van de actieve politiek.

Femke den Boer

Femke den Boer (1969) is directeur van de Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda en 's-Hertogenbosch en lid van de Raad van Toezicht van het Zuidelijk Toneel. Daarvoor was zij directeur Marketing & Communicatie van de Vrije Universiteit Amsterdam en werkte ze bij het NOB en de KRO. Mevrouw Den Boer studeerde Theater- Film- en Televisiewetenschappen met als specialisatie kunstbeleid en -management.

Sandra Chedi

Sandra Chedi, o.a. directeur van Amstel Botel combineert het ondernemerschap in de hospitality-sector met maatschappelijke activiteiten zoals Streetsmart, het horeca-fondsenwervingstraject voor dak- en thuisloze gezinnen en de stichting WOW Amsterdam, die onder meer steun biedt aan afgestudeerde kunststudenten. Mevrouw Chedi  is lid van de Raad van Toezicht van My Red Light en werd in 2008 uitgeroepen tot Zwarte Zakenvrouw van het jaar.

Emile Spek

Emile Spek (1961) werkt bij het Academisch Medisch Centrum waar hij als directeur eindverantwoordelijk is voor huisvesting, energievoorziening, (brand)veiligheid en onderhoud medische apparatuur. Tevens is hij daar nauw betrokken bij de plannen voor de Alliantie met het VUmc.Toezicht houden bij de OBA doet hij vanuit de opvatting dat een sterk, markant en relevant cultureel aanbod en programmering een basis nodig heeft in een beheerste, geplande en van voldoende aandacht voorziene bedrijfsvoering.Emile Spek, geograaf, boekenliefhebber en kenner van Amsterdamse architectuur en stedenbouw, heeft ruim 20 jaar werkervaring in diverse hoofd- en nevenfuncties in de hoofdstad, hoofdzakelijk in de corporatiewereld, en heeft toezichthoudende ervaring in de woningbouw, onderwijs en cultuursector.

Therese van Schie

Therese van Schie (1960) heeft een eigen  adviespraktijk op het gebied van marketing /positioneringsvraagstukken. Daarvoor werkte zij 17 jaar voor Unilever (5 jaar in Nederland, 6 jaar in de UK en 6 jaar in China) en was zij 4 jaar directeur van het Amsterdams Uitburo. Zij heeft een brede portefeuille van toezichthoudende functies op het snijvlak van publiek / private samenwerking  waaronder lid van de Raad van Toezicht van CITO en het Frans Hals Museum, bestuurslid van de Vereniging Rembrandt, regent van de Rooms Katholieke Oude Arme Zorg en voorzitter Raad van Toezicht Dance4life. Therese van Schie heeft Slavische talen gestudeerd met als hoofdvak Russisch en Nederlands Recht. Zij is getrouwd en heeft 4 kinderen.