Bestuur en Toezicht

Maak kennis met de leden van de Raad van Toezicht van de OBA.

De Raad van Toezicht van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) bestaat uit vier leden. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Het betreft een onbezoldigde functie. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd.

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de OBA. In de stichtingsstatuten van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam is opgenomen welke besluiten van de directie door de Raad van Toezicht moeten worden goedgekeurd.  

Statutair bestuur

Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur/bestuurder. Hij heeft de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten. Het directiereglement, dat is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, geeft een nadere uitwerking van de richtlijnen voor de directievoering van de Stichting. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert ieder kwartaal met de directeur.

Directeur

Martin Berendse is sinds 2014 directeur van de OBA. Daarnaast is hij vicevoorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Berendse was van 2008 tot 2014 algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief, een agentschap van het ministerie van OCW. Daarvoor was hij onder andere directeur Kunsten bij het ministerie van OCW en vervulde hij verschillende functies in de theatersector.

Leden van de Raad van Toezicht van de OBA

Lodewijk Asscher (voorzitter)

Lodewijk Asscher is strategisch adviseur en sinds februari 2022 voorzitter van de Raad van Toezicht van de OBA. Hij werkte daarvoor bijna 20 jaar in de gemeentelijke en landelijke politiek, onder meer als waarnemend burgemeester van Amsterdam, vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“Ik ken de OBA al lang. Ik heb me als lid van de Tweede Kamer verdiept in de positie van openbare bibliotheken in Nederland en ben onder de indruk van de grote maatschappelijke rol die bibliotheken spelen. Niet alleen in de grote steden maar juist ook in het landelijke gebied. Daarom vind ik het extra mooi dat ik als toezichthouder kan bijdragen aan een gezonde toekomst van de openbare bibliotheek in de stad waar ik woon en waar mijn kinderen opgroeien.”

Omar el Khamlichi (lid)

Omar el Khamlichi is CTO bij digitaal medisch platform Quin Dokters. Omar kwam als kind wekelijks met zijn tante in de OBA Bos en Lommer. In een laaggeletterde omgeving heeft hij door haar toewijding en de OBA zijn passie voor leren en ontwikkelen ontdekt. Hij zet zijn expertise in digitale transformatie en technologie in voor een hybride OBA.

Emile Spek (lid)

Emile Spek is directeur van het Amsterdam UMC. Toezicht houden bij de OBA doet Emile vanuit de opvatting dat een sterk cultureel aanbod en relevante programmering een basis nodig hebben in een beheerste, geplande en van voldoende aandacht voorziene bedrijfsvoering.

Therese van Schie (lid)

Therese van Schie heeft een eigen adviespraktijk op het gebied van marketing- en positioneringsvraagstukken, na een carrière bij onder meer Unilever en het Uitburo. Therese heeft een brede portefeuille van toezichthoudende functies op het snijvlak van publieke en private samenwerking.

Jacqueline Lampe (lid)

Jacqueline Lampe is CEO van RNW Media. In deze rol zorgt ze dat grote groepen jongeren hun stem kunnen laten horen, en zo een bijdrage leveren aan verandering in hun samenleving. Toegang tot betrouwbare informatie is daarbij essentieel. Jacqueline ziet raakvlakken met de kansen en uitdagingen waar de OBA voor staat.

Rosanne Bakker (lid)

Rosanne Bakker versterkt organisaties sinds 2022 op interim basis als HR adviseur, business partner of manager. Hiervoor was ze onder meer HR Business Partner bij Kentucky Friend Chicken. Voor Rosanne staan onderwerpen als diversiteit, inclusie en gelijkheid prominent op de agenda. Ze heeft een divers netwerk binnen de zakelijke dienstverlening en de culturele sector. Ze gunt alle Amsterdammers het warme welkom en thuis dat zij hier zélf voelt. Rosanne is opgegroeid in de Spaarndammerbuurt en woont nu in Geuzenveld.