Bestuur en Toezicht

Maak kennis met de leden van de Raad van Toezicht van de OBA.

De Raad van Toezicht van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) bestaat uit vier leden. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Het betreft een onbezoldigde functie. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd.

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de OBA. In de stichtingsstatuten van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam is opgenomen welke besluiten van de directie door de Raad van Toezicht moeten worden goedgekeurd.  

Statutair bestuur

Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur/bestuurder. Hij heeft de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten. Het directiereglement, dat is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, geeft een nadere uitwerking van de richtlijnen voor de directievoering van de Stichting. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert ieder kwartaal met de directeur.

Directeur

Martin Berendse is sinds 2014 directeur van de OBA. Daarnaast is hij vicevoorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Berendse was van 2008 tot 2014 algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief, een agentschap van het ministerie van OCW. Daarvoor was hij onder andere directeur Kunsten bij het ministerie van OCW en vervulde hij verschillende functies in de theatersector.

Nevenfuncties
Voorzitter bestuur Stichting de Zaanse Schans
Vicevoorzitter Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI)

Leden van de Raad van Toezicht van de OBA

Lodewijk Asscher (voorzitter)

Lodewijk Asscher is strategisch adviseur en sinds februari 2022 voorzitter van de Raad van Toezicht van de OBA. Hij werkte daarvoor bijna 20 jaar in de gemeentelijke en landelijke politiek, onder meer als waarnemend burgemeester van Amsterdam, vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“Ik ken de OBA al lang. Ik heb me als lid van de Tweede Kamer verdiept in de positie van openbare bibliotheken in Nederland en ben onder de indruk van de grote maatschappelijke rol die bibliotheken spelen. Niet alleen in de grote steden maar juist ook in het landelijke gebied. Daarom vind ik het extra mooi dat ik als toezichthouder kan bijdragen aan een gezonde toekomst van de openbare bibliotheek in de stad waar ik woon en waar mijn kinderen opgroeien.”

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Muziekgebouw aan ’t IJ
Voorzitter van het Comité Nationale Sportherdenking

Omar el Khamlichi (lid)

Omar el Khamlichi is CTO bij digitaal medisch platform Quin Dokters. Omar kwam als kind wekelijks met zijn tante in de OBA Bos en Lommer. In een laaggeletterde omgeving heeft hij door haar toewijding en de OBA zijn passie voor leren en ontwikkelen ontdekt. Hij zet zijn expertise in digitale transformatie en technologie in voor een hybride OBA.

Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen InnovationQuarter

Emile Spek (lid)

Emile Spek is Algemeen Directeur Huisvesting Vastgoed & Techniek van het Amsterdam UMC. Toezicht houden bij de OBA doet Emile vanuit de opvatting dat een sterk cultureel aanbod en relevante programmering een basis nodig hebben in een beheerste, geplande en van voldoende aandacht voorziene bedrijfsvoering.

Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC
Bestuurslid Kunststichting Amsterdam UMC
Bestuurslid Parkeerbedrijf VU-VUmc BV
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Duwo
Bestuurslid Schermcentrum Amsterdam

Therese van Schie (lid)

Therese van Schie heeft een eigen adviespraktijk op het gebied van marketing- en positioneringsvraagstukken, na een carrière bij onder meer Unilever en het Uitburo. Therese heeft een brede portefeuille van toezichthoudende functies op het snijvlak van publieke en private samenwerking.

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Commissarissen De Stiho Groep
Voorzitter Raad van Commissarissen holding company Werfkelders
Voorzitter Raad van Regenten Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor (RCOAK)
Vicevoorzitter Raad van Toezicht CITO 
Lid Raad van Toezicht Haarlem Marketing
Lid Raad van Toezicht Young Pianist Foundation

Jacqueline Lampe (lid)

Jacqueline Lampe heeft ervaring als (interim) bestuurder en toezichthouder in onder andere internationale samenwerking en in digitale media. Tot eind 2023 zorgde ze in haar rol als CEO van RNW Media ervoor dat grote groepen jongeren hun stem kunnen laten horen om zo een bijdrage te leveren aan verandering in hun samenleving. Inclusie, innovatie en impact, met name voor jongeren in al hun diversiteit, in Nederland en wereldwijd, zijn haar persoonlijke drijfveren. Toegang tot betrouwbare informatie is daarbij van groot belang. Jacqueline ziet dan ook veel raakvlakken met de kansen en uitdagingen waar de OBA voor staat.

Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht HUMAN

Rosanne Bakker (lid)

Rosanne Bakker versterkt organisaties sinds 2022 op interim basis als HR adviseur, business partner of manager. Hiervoor was ze onder meer HR Business Partner bij Kentucky Friend Chicken. Voor Rosanne staan onderwerpen als diversiteit, inclusie en gelijkheid prominent op de agenda. Ze heeft een divers netwerk binnen de zakelijke dienstverlening en de culturele sector. Ze gunt alle Amsterdammers het warme welkom en thuis dat zij hier zélf voelt. Rosanne is opgegroeid in de Spaarndammerbuurt en woont nu in Geuzenveld. 

Nevenfuncties
Bestuurslid Korfbalvereniging Sporting West/Bonarius.com